Gốc > Mục:Đề kiểm tra - ĐA > Mục:Khác >
title:Đề thi GV day gioi SÓC TRĂNG
date:12-02-2012
sender:Hoàng Quốc Khánh
source:
type:doc
SỞ GD – ĐT SÓC TRĂNG
THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG LÝ THUYẾT

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN TÁM
NĂM HỌC 2011 – 2012


(Đề thi này có 05 trang)
Thời gian: 90 phút


(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã phách…………..


ĐỀ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
(Thầy cô khoanh tròn chữ cái ghi câu trả lời đúng hoặc viết ý đúng vào chỗ “........…”).

Câu 1: Có bao nhiêu hình thức kỷ luật học sinh theo Thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Bộ giáo dục?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 2: Có bao nhiêu hình thức khen thưởng học sinh theo Thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Bộ giáo dục?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 3: Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” gồm có bao nhiêu nội dung?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” trong giai đoạn nào?
A. 2008- 2010 B. 2008- 2011 C. 2008- 2012 D. 2008-2013
Câu 5: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số học sinh ở mỗi lớp có không quá:
A. 30 học sinh B. 35 học sinh C. 40 học sinh D. 45 học sinh
Câu 6: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: “Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi tổ không quá .......12...... học sinh, có tổ trưởng, 1 tổ phó do .........các thành viên trong tổ bầu...... vào đầu mỗi năm học”
Câu 7: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
A. 5 năm B. 1 năm C. 3 năm D. 4 năm
Câu 8: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng do:
A. Tập thể lãnh đạo (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng) biểu quyết tín nhiệm theo đa số.
B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và Hiệu trưởng giao nhiệm vụ.
C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ. D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra.
Câu 9: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá:
A. 1 ngày B. 3 ngày liên tục C. 7 ngày liên tục D. 2 ngày liên tục
Câu 10: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số lần lưu ban của một học sinh trong một cấp học là:
A. không quá 2 lần B. không quá 3 lần C. không quá 4 lần D. không quy định
Câu 11: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm