qui định hồ sơ quản lý TBDH Mầm non, Mẫu giáo, TH, THCS và TH-THCS

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quốc Khánh
Ngày gửi: 10h:16' 09-04-2013
Dung lượng: 146.2 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CAO LÃNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/PGDĐT-VP
V/v qui định hồ sơ quản lý TBDH Mầm non, Mẫu giáo, TH, THCS và TH-THCS
Cao Lãnh, ngày 08 tháng 4 năm 2013


Kính gởi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non;
- Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH-THCS.
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 450/SGDĐT-CNTTTBTV ngày 03/4/2013 về việc qui định hồ sơ quản lý TBDH Mầm non, TH, THCS và THPT;
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường nêu trên thực hiện một số qui định về công tác quản lý, sử dụng thiêt bị giáo dục (thiết bị dạy học), đồ dùng, đồ chơi (có mẫu kèm theo) như sau:
Các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thiết bị dạy học:
Cấp THCS:
Sổ kế hoạch của cán bộ phòng thiêt bị, phòng thực hành: kế hoạch năm, kế hoạch tháng, được BGH ký duyệt.
Sổ thiết bị giáo dục từng môn (mẫu 1).
Sổ sử dụng thiết bị giáo dục (Mượn - trả thiêt bị & TN biểu diễn) (mẫu 2).
Sổ sử dụng thiết bị giáo dục (Thí nghiệm thực hành) (mẫu 3).
Sổ thống kê (Các bài TN thực hành - Các tiết có sử dụng thiết bị dạy học) (mẫu 4).
Sổ thống kê theo dõi (Các tiết TN thực hành - Việc sử dụng thiết bị dạy học của GV) (mẫu 5).
Sổ ghi ký hiệu tranh (mẫu 6).
Cấp Tiêu học:
Sổ thiết bị giáo dục (mẫu 1).
Sổ sử dụng thiết bị giáo dục (mẫu 2).
Sổ ghi ký hiệu tranh (mẫu 6).
Cấp Mầm non:
Sổ thiết bị giáo dục {mẫu 1).
- Sổ sử dụng thiết bị giáo dục (mẫu 2-MN).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt tinh thân công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, thông tin về phòng TC-HC-TD (điện thoại: 0673821562, email: pgd.hcaolanh.dongthapmoet.edu.vn) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo PGD, CT.CĐN (để chỉ đạo);
- Các tổ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT,(P).
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Thị Kim Châu